REGULAMIN

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Łaziskach Górnych

Podstawa prawna:

-      Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

-      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)

Rozdział I

Przyjmowanie skarg i wniosków

§ 1.

W szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych. wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora, wicedyrektora lub upoważnionego pracownika szkoły - w godzinach pracy tych osób.

§ 2.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1)    pisemnie;

2)    ustnie do protokołu; protokół sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

§ 4.

Dyrektor lub wicedyrektor kwalifikuje sprawę jako skargę lub wniosek. Następnie skarga lub wniosek wpisywane są do rejestru skarg i wniosków.

§ 5.

1.    Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik sekretariatu szkoły.

2.    Pracownik sekretariatu szkoły rejestruje skargę bądź wniosek w obowiązującej dokumentacji szkoły, natomiast dyrektor szkoły na obwolucie skargi lub wniosku wpisuje inicjały osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania, ponadto wpisuje termin ich załatwienia, nadzoruje terminowość załatwienia skargi lub wniosku.

§ 6.

Skargi/wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7.

1.    Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ. Kopię pisma pozostawia się w dokumentacji szkoły.

2.    Pismo w sprawie przekazania skargi/wniosku wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.    Pismo w sprawie zawiadomienia skarżącego o organie właściwym do rozpoznania skargi wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

§ 8.

1.    Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły.

2.    Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

1)    oryginał skargi/wniosku;

2)    notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;

3)    materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;

4)    odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;

5)    inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

§ 9.

1.    Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku powinno zawierać:

1)    oznaczenie organu, od którego pochodzi;

2)    wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku;

3)    imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby rozpatrującej skargę;

4)    Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że jeśli skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

3.    Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

§ 10.

Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

§ 11.

Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienia skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które zadekretowano wniosek/skargę.

 

 

 

Rozdział IV

Terminy załatwiania skarg i wniosków

§ 12.

1.    Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane.

2.    W ciągu miesiąca załatwiane są sprawy wymagające postępowania.

§ 13.

1.    O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

2.    Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się odpowiednio w przypadku skargi lub wniosku - zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 5 i załączniku nr 6 do Regulaminu.