Rodzice decydują:

- o udostępnieniu szkole opinii lub orzeczenia poradni
- o udziale dziecka w zajęciach specjalistycznych
i innych pozalekcyjnych
- o udziale dziecka w zajęciach religii
- o udziale dziecka w zajęciach
"wychowanie do życia w rodzinie"
aktualizacja strony: 2 lutego 2006r.